บริษัทของเราเน้นทำงานแบบทีม (Team work) เป็นการทำงานร่วมกันและส่งเสริมกัน ไปในทางบวกผลงานรวมของทีมที่ได้ออกมาแล้ว จะมากกว่าผลงานรวมของแต่ละคนมารวมกันใน บริษัทของเราจะมีการปรับปรุงโครงสร้างการทำ งานใหม่โดยเอาการทำงานแบบทีมเข้ามาใช้ ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเพื่อสร้างศักยภาพ (Potential) ในการทำงานให้กับบริษัทของเราเพื่อ ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด

 


รูปแบบการบริการจัดส่งสินค้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก โดยใช้ขนส่งรถปิ๊กอัพ 4 ล้อแบบธรรมดาตู้แห้ง และ รถ 4 ล้อ ใหญ่,รถ Chiller หรือ ขนส่งรถ 6 ล้อ ตู้ทึบ เพื่อความปลอดภัย และตู้ปรับอากาศ ภายในตู้บรรทุกสินค้า สำหรับสินค้าพิเศษ

:: การจัดส่งโดยตรงไปยังลูกค้าทั้ว ประเทศ Direct Delivery
:: การขนส่งชนิดกระจายและนำส่งถึง ผู้บริโภค Cross Docking

บริการด้านการรับจัดการขนส่งสินค้าด่วน และกระจายสินค้าในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถประหยัดต้นทุน เวลาในการดำเนินการและรวมไปถึงโอกาสใน การขยายฐานลูกค้า ของท่าน รวมทั้งพัฒนาบริการของบริษัทของท่านให้มีความได้เปรียบคู่แข่งซึ่ง เป็นหน้าที่ของเรา โดยคุณไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการรับและจัดส่งสินค้าของท่าน ด้วยหลักการให้บริการ ดังต่อไปนี้
   

  1. บริษัทฯ จัดให้มีพนักงานตรวจสอบและขึ้นสินค้าในกรณีที่ต้องขึ้นสินค้าที่บริษัทของท่าน
  2. ให้บริการด้านการฝากเอกสารการจัดส่งไปพร้อมสินค้า เพื่อให้ผู้รับปลายทางรับ และบริษัทฯ จะตรวจเช็คก่อนส่งคืน เพื่อให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยันกับลูกค้า
  3. บริษัท ฯ บริการด้านการรับสินค้าคืนกลับให้ท่าน ในกรณีที่มีเอกสารรับคืนสินค้า
  4. รถที่ใช้ในการขนส่งเป็นรถที่มีความชำนาญในเส้นทาง อีกทั้งยังปฏิบัติตนเหมือนเป็นพนักงานในบริษัทฯ ของท่านในอันที่จะสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้าของท่าน
  5. พนักงานขับรถและพนักงานประจำรถสวมชุดฟอร์มพนักงาน และแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับ บริษัทฯ ของท่าน
  6. บริษัทฯ จัดให้รถทุกคันมีอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และติดตามใน กรณีเร่งด่วน
  7. บริษัทจัดทำรายงานสรุป ประเมินผล การจัดส่งสินค้ารายเดือน เพื่อให้บริษัท ฯ ของท่านตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานขนส่ง
  8. บริษัท ฯ พร้อมที่จะปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการ ตามเป้าหมายและนโยบายพัฒนาการด้านใหม่ ๆ ในอนาคต ของบริษัท ฯ ท่าน
  9. การจ้าง เป็นแบบรายเที่ยว เหมาเป็นเดือน หรือเป็นโครงการสัญญาระยะยาว
 
     
 
 
 
     
   


 

•  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรับและจัดส่งสินค้า
•  ประหยัดต้นทุนในการจัดจ้างบุคลากรในเรื่องของการดูแลสินค้าและการบริการ รับและการจัดส่งสินค้า
•  ประหยัดต้นทุนในเรื่องของสถานที่จัดเก็บสินค้าของท่านและที่พักสินค้าของ ท่านในระหว่างการรับและจัดส่งสินค้า
•  ท่านสามารถกระจายสินค้าของท่านได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ด้วย ประสิทธิภาพของการให้บริการของเรา
•  ท่านมั่นใจได้ในบริการของเรา ว่าจะไม่มีความเสียหาย เราจึงมีการทำประกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
•  บริการด้วยระบบ DOOR TO DOOR SERVICE (บริการรับสินค้าจากที่ทำงาน ของท่านและจัดส่งถึงปลายทาง ตามที่ท่านระบุไว้


     
 
     
      
 
ขณะนี้ออนไลน์ 2 คน สถิติทั้งหมด 170157 คน